SER-advies over circulaire economie

21 juli 2017

Eind dit jaar is het SER-advies klaar over de vraag hoe het bestaande financiële instrumentarium beter is in te richten op de overgang naar een circulaire economie.

Dat schrijft SER-voorzitter Mariëtte Hamer in een brief aan staatssecretaris Sharon Dijksma van Infrastructuur en Milieu. In het advies zal ook aandacht zijn voor een bredere afweging. Circulaire economie vraagt om een integrale aanpak, aldus de SER-voorzitter. Dan gaat het om doelen van sociaaleconomisch beleid, zoals duurzame groei, hoge arbeidsparticipatie en een redelijke inkomensverdeling.

Staatssecretaris Dijksma vroeg de SER eind vorig jaar te inventariseren welke mogelijkheden de overheid heeft om het bestaande instrumentarium van fiscaliteit, heffingen, subsidies en overige financiële prikkels beter te richten op de transitie naar een circulaire economie. In de brief aan Dijksma geeft SER-voorzitter Hamer aan hoe het daarmee staat. Ook stuurt ze Dijksma een tussentijdse rapportage over de voortgang.

Inventariserende karakter

De werkzaamheden in het kader van de adviesaanvraag hadden in de eerste helft van dit jaar vooral een inventariserend karakter. Zo werkte het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in opdracht van de SER aan een rapport over hoe fiscale vergroening de transitie kan steunen. Dit rapport verschijnt naar verwachting in september, maar is al grotendeels af. Een belangrijke constatering uit de studie is dat dat veel fiscale instrumenten die inspringen op energiebesparing ook positief uitwerken op vermindering van het grondstoffengebruik. Verder komt naar voren dat niet-energiegerelateerde milieuschade nu grotendeels niet onderhevig is aan belastingen en heffingen, licht de SER een tipje van de sluier op.

Minder grondstofgebruik

Een jaar geleden publiceerde de SER het advies Werken aan een circulaire economie; geen tijd te verliezen. Daarna kwam de staatssecretaris met het Rijksbrede programma Nederland circulair in 2050. Daarin staat onder andere het doel om in 2030 het gebruik van primaire grondstoffen te halveren. De SER moet de staatssecretaris, of meer waarschijnlijk haar opvolger, handvatten geven om dit doel te bereiken.

Meer informatie:

» SER-brief over tussentijdse rapportage adviesaanvraag Circulaire Economie

» Tussenrapportage SER-advies circulaire economie