Ambities en doelen van het kunststoffenketenakkoord

Voor de kunststofketen hebben 65 partijen in Nederland op 12 november 2013 een akkoord gesloten. Dit ketenakkoord beoogt een concrete bijdrage te leveren aan het streven om de Nederlandse economie te transformeren naar een circulaire economie via een zogeheten groene groei strategie.

De deelnemende partijen zijn overeengekomen om binnen twee jaar na ondertekening beslissende stappen te hebben gezet met betrekking tot verduurzaming van productieprocessen, bevordering van hergebruik op brede schaal door engineering en design, en om op milieuverantwoorde wijze kunststofafval in te zamelen. Afval dient zo hoogwaardig mogelijk te worden verwerkt tot nieuwe grondstoffen en lekken uit de keten moeten worden voorkomen. Kunststoffen die in het milieu komen of zijn gekomen worden ingezameld en verantwoord verwerkt. Aldus is de kunststofketen gericht op het realiseren van een duurzame markt. Dit geldt even goed voor de integrale productieketen (van grondstoffen naar producten) als voor het gebruik van de producten door bedrijven en consumenten.

De doelstelling van het groene groei programma is dat bij dit alles de concurrentiepositie van Nederland wordt versterkt. Doel is om na twee jaar te kunnen vaststellen dat de Nederlandse kunststofkringloop op een aantal punten is gesloten en dat lekkages uit het systeem meetbaar zijn verminderd.

Synergie tussen de partijen

Het akkoord beoogt partijen te binden. Samenwerking moet inspireren en handen en voeten geven aan innovatie gericht op groene groei en duurzaamheid. Uiteraard staat het akkoord open voor andere partijen die de ambities en doelstellingen onderschrijven en daaraan zelf ook een bijdrage kunnen en willen leveren.