Grondstoffenakkoord

18 januari 2017

Op 14 september is het Rijksbrede programma Circulaire Economie, getiteld ‘Nederland Circulair in 2050’ aangeboden aan de Tweede Kamer.

Het programma geeft richting aan wat we moeten doen om zuiniger en slimmer met onze grondstoffen, producten en diensten om te gaan en zo de ambitie – Nederland circulair in 2050 – te halen. Er gebeurt al heel veel op circulair gebied, maar er is nog meer nodig en het moet en kan sneller.

In deze transitie kunnen en willen veel partijen een rol spelen: bedrijven, overheden, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en veel meer. Het zijn de organisaties en de mensen daarbinnen die het moeten doen. 

Het Grondstoffenakkoord markeert het startpunt om samen aan de slag te gaan.

Op basis van dit akkoord gaan we bouwen aan transitieagenda’s die we de komende vijf jaar ook gezamenlijk gaan uitvoeren. Hierin maken we onze ambitie concreter: wat gaan we doen op korte, middellange en lange termijn? Ieder draagt bij vanuit zijn eigen rol, kennis en kunde.

Alle partijen die een bijdrage willen leveren zijn welkom om het Grondstoffenakkoord digitaal te ondertekenen.

Dat kan door hier naartoe te gaan, het formulier in te vullen en uw logo vervolgens naar ons te mailen (CE@minienm.nl).

Doet u mee?